AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la següent informació:

DADES IDENTIFICATIVES

Vostè està visitant la pàgina web www.gudayterreros.com titularitat OLGA GUDAY PADROSA, amb domicili social a la Ronda Sant Pere, 58, 3º2º (08010 BARCELONA) BARCELONA, amb N.I.F. 44016975N, d’ara endavant, el TITULAR.

Pot contactar amb el titular per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 93 583 98 30

Correu electrònic de contacte: info@gudayterreros.com

Col.legi professional: COAC

Número de Col.legiada: 44.043

Títol acadèmic: Arquitectura

Estat de la Unió Europea en què es va expedir el títol: Espanya

Normes professionals aplicables a l’exercici de la professió:

 1. Ley de Ordenación de la Edificación: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567
 2. Código técnico de la Edificación: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515

USUARIS

Mitjançant aquest document posem en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l’accés i ús dels llocs web i aplicacions app mòbils de la persona titular, així com dels serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (des d’ara també el / s lloc / so els llocs web i app mòbils).

L’accés o ús de qualsevol interessat a un lloc web i / o app de la persona titular, implica que l’interessat adquireix la condició de “usuari” i amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.

És la seva responsabilitat accedir a les condicions legals inserides en la present web i llegir-les detingudament, així com, les polítiques de privacitat, galetes o, si s’escau, condicions de venda. recomanem:

(I) Que visiti les mateixes cada vegada que pretengui accedir o utilitzar els serveis i continguts de el lloc i

(Ii) Que imprimir o emmagatzemi en el seu sistema una còpia.

ÚS DEL PORTAL

Aquest web proporciona l’accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a l’Titular o els seus llicenciants als quals l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de l’portal. Aquesta responsabilitat s’estén a l’registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar- per:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb fins comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El Titular es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Tot el relatiu a l’tractament de les seves dades personals, es troba recollit en la política de privacitat.

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’Titular o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Titular.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, el titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 • La disponibilitat de l’funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’Usuari.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l’Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’Usuari o de tercers. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 • L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pogués realitzar.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als Usuaris quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En el cas que existeixin fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l’opinió de l’Usuari que els remet, que és l’únic responsable. El Titular no es fa responsable de l’contingut dels missatges enviats per l’Usuari.

MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURACIÓ

El Titular es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

ENLLAÇOS

En el cas que en www.gudayterreros.com s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el titular no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el titular assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D’EXCLUSIÓ

El Titular es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a l’portal i / o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

GENERALITATS

El Titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Titular i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols del consumidor i usuari.

MENORS D’EDAT

Aquest web dirigeix ​​els seus serveis a usuaris majors de 18 años. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, el Titular no es fa responsable de les possibles conseqüències que puguin derivar-se de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

MESURES DE SEGURETAT – SSL

El Titular ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL ( «Secure Sockets Layer»).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informació que es transmeti, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte de la pàgina web fins al servidor, o les dades introduïts per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

La direcció de la web apareixerà en color verd, activant-el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web a el navegador d’l’usuari.

 

Última revisió: 31 de gener del 2022.