POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’objectiu d’aquesta política és informar als interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afecten a les seves dades personals de conformitat amb l’establiment a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

 1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

La organització OLGA GUDAY PADROSA, domiciliada a la Ronda Sant Pere, 58, 3º2ª 08010 BARCELONA, amb N.I.F. 44016975N, telèfon de contacte: 935839830 i correu electrònic olga@gudayterreros.com.

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

USUARIS / NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb el fi de detectar possibles ataques informàtics a la nostra web.
 • Cumplir amb les obligacions legals que resulten directament aplicables i regulen la nostra activitat. Per protegir i exercir els nostres drets o respondre abans de reclamacions de qualsevol índex.
 • En el seu cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., I / o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
 • Gestionar i enviar el pressupost sol·licitat.
 • per programar la cita sol·licitada.

 

3. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

USUARIS / NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

 • En el consentiment que ens ha donat per tractar les seves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals permetrà la imposibilitat de tractar els seus dades amb les finalitats mencionades.
 • Per complir amb les obligacions legals que ens apliquen. En aquest cas, l’interès no es pot negar al tractament de les dades personals
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web.
  En aquest cas, l’interessat no és podrà negar al tractament de les dades personals encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitè de la present política.

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.
Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-los a disposició de les administracions i organismes públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal, d’acord a l’durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb el client i / o els terminis de conservació previstos legalment.

Període de bloqueig de les dades:

 • EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent el que disposa l’article 1964.2 de el cos legal esmentat.

 

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

 

6. DESTINATARIS

Durant el periode de duració del tractamient de les seves dades personals, l’organització podrà cedir les seves dades als seguents destinataris:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Altres autoritats i organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

 

7. TRANSFERENCIES INTERNACIONALS DE DADES.

L’organizació no realitza cap transferencia Internacional de Dades.

 

8. DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si és el cas, quan procedeixi, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agència espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web:
http://www.agpd.es/

En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça olga@gudayterreros.com, amb assumpte “BAIXES”.

 

9. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a l’efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula,
eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.

 

Última revisió: 31 de gener del 2022.