POLÍTICA DE PRIVACITAT - Guday Terreros

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’objectiu d’aquesta política és informar als interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afecten a les seves dades personals de conformitat amb l’establiment a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

  1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

La organització OLGA GUDAY PADROSA, domiciliada al C / AUSIAS MARCH N 31 PRINCIPAL 2ª 08010 BARCELONA, amb N.I.F. 44016975N, telèfon de contacte: 619715903 i correu electrònic olga@gudayterreros.com.

  1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

USUARIS / NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

3. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

USUARIS / NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.
Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-los a disposició de les administracions i organismes públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal, d’acord a l’durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb el client i / o els terminis de conservació previstos legalment.

Període de bloqueig de les dades:

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

6. DESTINATARIS

Durant el periode de duració del tractamient de les seves dades personals, l’organització podrà cedir les seves dades als seguents destinataris:

7. TRANSFERENCIES INTERNACIONALS DE DADES.

L’organizació no realitza cap transferencia Internacional de Dades.

8. DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si és el cas, quan procedeixi, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agència espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web:
http://www.agpd.es/

En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça olga@gudayterreros.com, amb assumpte “BAIXES”.

9. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a l’efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula,
eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.

última revisió : 14/04/2021